https://www.kitv.com/story/40748294/...on-study-shows

No kidding!